Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020 en vaststelling deelplafonds voor 2019

Datum besluit: 9 juli 2019


Subsidie kan binnen Zuid-Holland worden aangevraagd in de twee LEADER-gebieden: Holland Rijnland en Polders met Waarden. Kenmerkend voor LEADER is de gebiedsgerichte totstandkoming van de lokale doelstellingen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd en op basis waarvan de projecten worden beoordeeld. De beoordeling wordt uitgevoerd door de Lokale Actiegroep van het betreffende LEADER-gebied. De doelstellingen staan beschreven in de betreffende Lokale Ontwikkelingsstrategie. Voor het gebied Holland Rijnland kan subsidie worden aangevraagd binnen de thema's 'gezondheid van mens en leefomgeving' en 'circulaire economie'. Voor Polders met Waarden zijn dit de thema's 'relatie stad en land' en 'duurzaamheid'. De provincie Zuid-Holland stelt voor het jaar 2019 een bedrag van € 1.650.000,- aan POP-3 subsidie beschikbaar voor LEADER-projecten in de LEADER gebieden Polders met Waarden en Holland Rijnland. Dit bedrag omvat de Europese en provinciale middelen, dit is 75% van de totale LEADER-steun. In de Lokale Ontwikkelingsstrategie van het betreffende gebied vindt u de doelstellingen en beoordelingscriteria. Het aanvragen van subsidie kan vanaf 15 juli 2019 tot en met 31 december 2019. In 2020 wordt het bedrag opengesteld dat na 2019 resteert. LEADER is onderdeel van de Europese subsidieregeling Plattelands Ontwikkelingsprogramma 3 (POP-3). POP-3 is een onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Type besluit: GS-vergadering