Verlenging overeenkomst 'Accountantsdiensten provincie Zuid-Holland' met Deloitte voor het verslagjaar 2019

Datum besluit: 9 juli 2019


In 2016 zijn de accountantsdiensten (controle van de jaarrekening van de provincie Zuid-Holland en het Fonds Nazorg) voor de verslagjaren 2016 en 2017 aanbesteed. Provinciale Staten hebben deze opdracht gegund aan Deloitte. In de hiervoor opgestelde overeenkomst is de optie opgenomen dat na afloop van de controle van het verslagjaar 2017, bij wederzijds goedvinden, de overeenkomst maximaal twee maal verlengd kan worden met één verslagjaar. Voor de uitvoering van de controle van de jaarrekening 2018 is voor de eerste maal gebruik gemaakt van deze optie. In mei 2019 hebben zowel Provinciale Staten als Deloitte te kennen gegeven ook voor de controle van het verslagjaar 2019 gebruik te willen maken van deze optie. Gedeputeerde Staten hebben in hun vergadering van 9 juli 2019 het besluit tot verlenging van de bestaande overeenkomst vastgesteld en door middel van een brief formeel de opdracht voor de controle van de jaarrekening 2019 van de provincie Zuid-Holland en het Fonds Nazorg verstrekt aan Deloitte.

Type besluit: GS-vergadering