Beantwoording Statenvragen 3517 D66-GL-PvdD - Uitspraak Raad van State over het PAS en de gevolgen voor Zuid-Holland

Datum besluit: 25 juni 2019


Op 7 november 2018 is het arrest gepubliceerd van het Europese Hof van Justitie ten aanzien van de Programmatische Aanpak Stikstof, ook wel bekend als het PAS. Dit programma en bijbehorende wetgeving is lange tijd leidend geweest voor de beoordeling van stikstofdepositie bij (ruimtelijke plannen). Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het PAS met grote gevolgen voor Provincie Zuid-Holland. Uit de uitspraak blijkt dat het PAS niet langer als basis voor toestemmingsverlening mag worden gebruikt. Ook de vrijstelling voor activiteiten onder grenswaarde (meldingen) en voor bemesten en beweiden zijn niet langer geldig. Dit heeft grote gevolgen voor alle activiteiten die stikstof uitstoten, zoals industrie, infrastructuur, woningbouw en de agrarische sector. Binnen de provincie Zuid-Holland werken wij aan het helder krijgen van de gevolgen van de uitspraak en samen met de andere PAS-partners wordt aan een vervolgaanpak gewerkt.

Type besluit: GS-vergadering