Informeren Statenleden financiële gevolgen meicirculaire provinciefonds 2019

Datum besluit: 25 juni 2019Op 31 mei jl. is de meicirculaire van het provinciefonds door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerd. De hieruit voortvloeiende negatieve financiële effecten voor de provincie Zuid-Holland worden in de meerjarenbegroting 2020 verwerkt.

Type besluit: GS-vergadering