Informeren Statenleden financiële gevolgen meicirculaire provinciefonds 2019

Datum besluit: 25 juni 2019


Op 31 mei jl. is de meicirculaire van het provinciefonds door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerd. De hieruit voortvloeiende negatieve financiële effecten voor de provincie Zuid-Holland worden in de meerjarenbegroting 2020 verwerkt.

Type besluit: GS-vergadering