Beantwoording Statenvragen 3480 Partij van de Arbeid - Tijdelijke opslag GenX in Dordrecht

Datum besluit: 12 maart 2019


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van de statenvragen 3480 van de PvdA over 'Tijdelijke opslag GenX in Dordrecht'.  Voor de beantwoording wordt verwezen naar de op 7 februari 2019 aan Provinciale Staten gestuurde Lid GS-brief. In deze brief wordt ingegaan op de relevante feiten en omstandigheden en het juridisch kader met betrekking tot de namens de provincie verleende vergunning voor de eenmalige terugname van een eerder door Chemours geëxporteerde afvalstroom.

Type besluit: GS-vergadering