Behandelvoorstel motie 870 Integraal gebiedsplan Vlietzoom

Datum besluit: 12 maart 2019


Gedeputeerde Staten gaan een integraal gebiedsplan/-visie voor de Vlietzoom/Vlietzone opstellen. Dit naar aanleiding van een motie en amendement die tijdens de Statenvergadering van 20 februari 2019 op het Omgevingsbeleid zijn ingediend. Gedeputeerde Staten geven hier uitvoering aan via de regioprojecten van het Landschapspark Zuidvleugel. Naar aanleiding van de motie en het amendement stellen Gedeputeerde Staten voor met het streefbeeld en het programma van eisen voor de Vliet de gevraagde integraal gebiedsplan/-visie voor de Vlietzoom/Vlietzone met prioriteit uit te werken. De eerste stap hierin is het opstellen van een startdocument waar scope, focus en regionale samenwerking nader is uitgewerkt.

Type besluit: GS-vergadering