Beantwoording Statenvragen 3472 VVD inzake MKB toets

Datum besluit: 19 maart 2019


L. Bonnewits - de Jong (VVD) en M.W. Ludema (VVD) hebben op 22 januari 2019 statenvragen (3472) gesteld betreffende de invoering van de MKB Toets. Gedeputeerde Staten zijn het met hun eens dat de inbreng van stakeholders - die te maken krijgen met regelgeving, beleid, uitvoeringsprojecten of programmas - van groot belang is. Dat geldt niet alleen voor het MKB, maar ook voor inwoners, maatschappelijke organisaties en uiteraard overige bedrijven. Wel zijn Gedeputeerde Staten van mening dat er in Zuid-Holland geen speciale MKB toets nodig is. Afstemming met de diverse belangen bij ons beleid, projecten, programma’s en regelgeving zijn onderdeel van het ‘reguliere’ werk. Daarnaast sluit de provincie aan bij de thema’s uit het MKB-Actieplan dat Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft gepresenteerd, ter versterking van het Nederlandse MKB. Op deze wijze wordt ook zonder toepassing van een MKB-toets provinciaal beleid gerealiseerd en uitgevoerd dat bijdraagt aan de versterking van het Zuid-Hollandse MKB.

Type besluit: GS-vergadering