Wijziging mandaatbesluiten omgevingsdiensten in verband met inwerkingtreding Omgevingsverordening Zuid-Holland

Datum besluit: 19 maart 2019


Op 1 april 2019 zal de Omgevingsverordening Zuid-Holland in werking treden. In deze Omgevingsverordening gaan een aantal verordeningen en regelingen op, die per genoemde datum op hun beurt geheel zullen vervallen. In de mandaatregelingen voor de omgevingsdiensten zijn verschillende bevoegdheden gemandateerd die hun basis vonden in de verordeningen of regelingen die per 1 april 2019 ophouden te bestaan. Om er voor te zorgen dat de betreffende mandaten hun grondslag behouden is een wijziging van de verschillende mandaatregelingen noodzakelijk. Dit besluit voorziet daarin. Uitgangspunt bij deze wijziging is dat de bestaande mandaten onveranderd uitgeoefend kunnen blijven worden, zij het op basis van de nieuw gecreëerde bevoegdheidsgrondslagen in de Omgevingsverordening Zuid-Holland. Er vindt geen wijziging plaats van de omvang van het mandaat of het niveau waarop de mandaten worden uitgeoefend.

Type besluit: GS-vergadering