Samenwerkingsovereenkomst Water en Groen met Waterschap Rivierenland voor Alblasserwaard 2019-2025

Datum besluit: 26 maart 2019In maart 2015 is door provincie Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland een samenwerkingsovereenkomst (SOK) aangegaan waarin de intentie uitgesproken is om de gebiedsagenda Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (2015-2020) uit te voeren. De gebiedsagenda bevat diverse projecten, waarbij de nadruk ligt op koppeling tussen watergerelateerde projecten en groenprojecten. Op basis hiervan is een bedrag beschikbaar gesteld van maximaal € 7,1 mln. Een aantal recente ontwikkelingen maakt het wenselijk de SOK, de gebiedsagenda en ook de subsidiebeschikking aan te passen:

- Project Zouweboezem bevindt zich in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en valt vanaf 1 januari 2019 niet meer binnen de provincie Zuid-Holland. Project Zouweboezem is uit de nieuwe SOK gehaald.

- Om tegemoet te komen aan de provinciale ambities rond het realiseren van ecologische verbindingszones (EVZ’s), zijn in de nieuwe SOK extra hectares EVZ opgenomen binnen het project Achterwaterschap en Dwarsgang. Voor het beheer van de EVZ's zijn Gedeputeerde Staten voornemens de Subsidie Natuur en Landschap (SNL) open te stellen.

- Een aantal projecten loopt uit in de tijd, waardoor deze niet gerealiseerd kunnen worden binnen de termijn van de SOK (2015 t/m 2020). De nieuwe SOK loopt door tot 2025.

De nieuwe SOK sluit met een totale bijdrage van de provincie Zuid-Holland van € 9.933.115,-.

Type besluit: GS-vergadering