Ondertekening Tuinbouwakkoord

Datum besluit: 5 maart 2019


De provincie Zuid-Holland zet zich al actief in voor de tuinbouwsector. Wij willen dat de sterke positie van de Greenports op het gebied van veredeling, productie, logistiek en handel in de wereld gehandhaafd blijft. Wij dragen bij aan modernisering, herstructurering, verduurzaming en innovatie en pakken deze opgaven in samenhang met andere opgaven in de gebieden (energie, vervoer) op. Wij faciliteren het proces van netwerkvorming en samenwerking tussen de stakeholders. Daarom tekent de provincie Zuid-Holland op 14 maart 2019 samen met de tuinbouwpartners en de minister van LNV het nationaal Tuinbouwakkoord. De provincie verklaart hiermee de nationale Tuinbouwagenda 2019 – 2030, zoals voorbereid door bedrijfsleven, kennispartners en overheden verenigd in Greenports Nederland, in gezamenlijkheid te willen uitvoeren. De provincie en de andere partners willen hiermee de internationale concurrentiepositie van het tuinbouwcluster versterken en bijdragen aan de doelen van Nederland en de Verenigde Naties op het vlak van voedsel, voedselveiligheid, groene leefomgeving en duurzaamheid.

Type besluit: GS-vergadering