Beantwoording Statenvragen 3504 Partij voor de Dieren over Jacht Reeuwijk

Datum besluit: 14 mei 2019


In Zuid-Holland leven grote aantallen ganzen. Die ganzen horen bij het Zuid-Hollandse landschap, maar de aantallen zijn te groot. Daardoor is er geen goede balans tussen de ganzen enerzijds en de andere onderdelen van de natuur en schades en risico's voor de mens anderzijds. Om die balans te herstellen worden ganzen bestreden en beheerd door het bewerken van eieren en door afschot. Helaas gaat dat soms met enig dierenleed gepaard, hoewel de inzet er steeds op is gericht om het dierenleed tot een minimum te beperken. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over dit onderwerp en Gedeputeerde Staten geven tekst en uitleg. Daarbij komt ook aan de orde dat provincie Zuid-Holland steeds op zoek is naar alternatieve maatregelen om de balans te herstellen

Type besluit: GS-vergadering