Beantwoording statenvragen 3487 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Varend ontgassen

Datum besluit: 14 mei 2019


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van statenvragen over varend ontgassen vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven aan dat varend ontgassen al jaren op de agenda van Gedeputeerde Staten staat. Zo is in 2014 een provinciaal verbod op varend ontgassen voor benzeen en benzeen houdende stoffen in de provinciale milieuverordening opgenomen. Ten behoeve van toezicht en handhaving is er een uitgebreid netwerk van zogenoemde e-noses langs de Zuid-Hollandse wateren die continue metingen verrichten. In aanloop naar het van kracht worden van het landelijke verbod op varend ontgassen wordt nauw samengewerkt door overheden en branches binnen de Taskforce varend ontgassen.

Type besluit: GS-vergadering