Beantwoording Statenvragen 3515 Partij voor de Dieren over Lozingen GenX door Chemours

Datum besluit: 14 mei 2019


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van de statenvragen 3515 van de Partij voor de Dieren 'Lozingen GenX door Chemours'. In de beantwoording wordt ingegaan op de relevante feiten en omstandigheden en het juridisch kader rond de lozing van GenX op de Merwede.

Type besluit: GS-vergadering