Overeenkomst Weg- en Tunnelbeheer N434 versie 1.1 met de Staat der Nederlanden

Datum besluit: 14 mei 2019Op 7 maart 2019 heeft de ondertekening van de Overeenkomst weg- en tunnelbeheer versie 1.0 met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat plaatsgevonden. Voorafgaand aan de ondertekening van de Overeenkomst heeft Rijkswaterstaat per brief verzocht om een aantal wijzigingen in de overeenkomst door te voeren. Hierop hebben Gedeputeerde Staten per brief aangegeven het belang van door Rijkswaterstaat voorgestelde wijzigingen te onderkennen maar deze vanwege de afgeronde besluitvormingsprocedure niet meer door te kunnen voeren. Toegezegd is om deze wijzigingen integraal en ongewijzigd over te nemen in een gewijzigde Overeenkomst en deze voor de zomer van 2019 te laten vaststellen. De gewijzigde Overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434 versie 1.1 is op 14 mei 2019 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering