Verantwoordingsrapportage Basisregistratie Grootschalige Topografie 2018

Datum besluit: 21 mei 2019


De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitaal bestand met actuele gegevens over de inrichting van Nederland. Hierin worden alle objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. Het doel van de BGT is de gehele overheid gebruik te laten maken van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie van Nederland. Dit zorgt voor een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, administratieve lastenverlichting, een betere samenwerking binnen de overheid en kostenbesparing. Uniek aan de BGT is dat de overheden zelf verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van hun deel van de kaart. Voor de provincie Zuid-Holland zijn dat de provinciale wegen en vaarwegen. De Dienst Beheer Infrastructuur is daarom al jaren met succes bezig met het omzetten en koppelen van de eigen gegevens naar deze nieuwe standaard. Als wettelijke taak bestaat er sinds 2018, volgens een methode van zelfcontrole, een verplichte verantwoording richting de eigen organisatie én het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Resultaat van deze eerste zelfcontrole is dat de provincie Zuid-Holland in 2018 al voldeed aan de norm en bovendien druk bezig is de BGT nog verder te verbeteren.

Type besluit: GS-vergadering