Beantwoording statenvragen 3507 PvdA, GroenLinks en de SP, over huisvesting arbeidsmigranten

Datum besluit: 21 mei 2019


De statenleden mevrouw E.A. Hijink (PvdA), de heer B.K. Potjer (GroenLinks) en mevrouw R. van Aelst (SP) vragen over het op te stellen programma arbeidsmigranten aan Gedeputeerde Staten of het tekort aan betaalbare huisvesting (sociale huur) een onderwerp van het programma is en of corporaties bij het programma betrokken worden. Verder vragen zij of het uitbuiten van arbeidsmigranten een onderwerp van het programma is. GS antwoorden dat het programma zich met name zal richten op de huisvestingsvoorzieningen voor tijdelijk in Nederland verblijvende arbeidsmigranten, die snel beschikbare, betaalbare en tijdelijk te huren woonruimten nodig hebben. Omdat corporaties dit soort woonruimten over het algemeen niet bieden, worden de corporaties niet bij het programma arbeidsmigranten betrokken. De uitbuiting van arbeidsmigranten is ook niet de primaire insteek van het programma. Wel willen GS bezien hoe bijvoorbeeld huisvestingsvoorzieningen goed beheerd kunnen worden en hoe illegale bewoning kan worden voorkomen.

Type besluit: GS-vergadering