Beantwoording Statenvragen nummer 3489 De staat van ons schurvelingen- en zandwallenlandschap bij Ouddorp

Datum besluit: 21 mei 2019De Socialistische Partij heeft vragen gesteld over het schurvelingen- en zandwallenlandschap bij Ouddorp. Een bijzonder landschap dat door de provincie beschermd is als cultuurhistorisch kroonjuweelgebied. De SP-fractie maakt zich zorgen over de staat van dit landschap en het perspectief op de langere termijn. De vragen gaan over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals (woon)bebouwing en recreatieterreinen en de effecten op de kwaliteit van het landschap. Gedeputeerde Staten delen deze zorg. Om een beter beeld te krijgen van de bestaande toestand ondersteunt de provincie een door de gemeente gestart programma voor inventarisatie, visievorming en verbetering van het schurvelingengebied. De resultaten hiervan wil de provincie betrekken bij haar beleid voor ruimtelijke kwaliteit.

Type besluit: GS-vergadering