Verbod op varend ontgassen door de binnenvaart

Datum besluit: 21 mei 2019


Voor de provincie staat het thema varend ontgassen al enige tijd op de agenda vanwege de schadelijke gezondheidsaspecten bij ontgassingen door schepen. Daarom is per 1 januari 2015 in de provinciale milieuverordening een verbod op varend ontgassen opgenomen. Het Zuid-Hollandse verbod heeft ertoe geleid dat de rijksoverheid ook meer aandacht is gaan besteden aan varend ontgassen en in internationaal kader de noodzaak voor een internationaal verbod heeft geagendeerd. Het college van B&W van de gemeente Rotterdam vraagt in een brief aan Gedeputeerde Staten medewerking voor het, op korte termijn, laten slagen van een test met een of meer ontgassingsinstallaties in de regio Rotterdam. Daarnaast vraagt de gemeente aan de provincie om de inventarisatie van de ontgassingsinstallaties die de DCMR momenteel uitvoert te delen met Rotterdam. Gedeputeerde Staten geven in haar reactie op deze vragen haar inzet op dit dossier, waaronder de activiteiten om te komen tot ontgasinstallaties, aan. De inventarisatie van de ontgassingsinstallaties is inmiddels gedeeld met de gemeente Rotterdam.

Type besluit: GS-vergadering