Beantwoording Statenvragen 3500 GroenLinks over verontreinigde (water)bodems in Deltanatuur

Datum besluit: 28 mei 2019


Vanuit de fractie GroenLinks is een aantal vragen gesteld over de aanwezigheid van verontreinigde waterbodems in het Haringvliet, het Hollands Diep en de Biesbosch en de mogelijke risico's daarvan voor de instandhoudingsdoelstellingen van deze Natura 2000-gebieden. Rijkswaterstaat directie West-Nederland Zuid is hier echter verantwoordelijk voor het waterbeheer en de water(bodem)kwaliteit. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op dit vlak geen bevoegdheden. De vragen zijn daarom op basis van door Rijkswaterstaat directie West-Nederland Zuid verstrekte informatie beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering