Beantwoording Statenvragen 3510 van de VVD over Vergunning WKOinstallaties

Datum besluit: 28 mei 2019


Gedeputeerde Staten hebben de VVD-statenvragen over de vergunningverlening van een  Warmte-Koude-opslagsysteem (WKO) te Rijswijk beantwoord.

Deze vragen gaan over de constatering van de toezichthouder van de Omgevingsdienst Haaglanden dat op genoemde locatie een systeem aanwezig was, dat zonder officiële melding aan de provincie in het eerste watervoerende pakket was geplaatst. Dat is juridisch niet volgens de regels. De eigenaar heeft in 2016 van de provincie  drie jaar de tijd gekregen om  een vergunbare aanvraag te doen -voor een dieper watervoerend pakket-  óf om eventueel de WKO te beëindigen en op een andere energievoorziening over te gaan. De Omgevingsdienst heeft hier recentelijk nog met de eigenaar over gecommuniceerd.

Type besluit: GS-vergadering