Statenvragen 3513 van alle fracties inzake aanbesteding waterbus Drechtsteden

Datum besluit: 28 mei 2019


Gedeputeerde Staten hebben op 28 mei 2019 de beantwoording van de Statenvragen 3513 van alle fracties inzake aanbesteding Waterbus Drechtsteden vastgesteld. Met de keuzes in het door Provinciale Staten in december vastgestelde Beleidskader Personenvervoer over Water Rotterdam - Drechtsteden wordt een verbetering beoogd in de dienstverlening. De aanbesteding is door GS in het verlengde hiervan vormgegeven. In nauwe afstemming met de regio is gekozen voor meer fijnmazigheid, flexibiliteit, duurzaamheid en innovativiteit om goed te kunnen inspringen op toekomstige ontwikkelingen en het vervoer zo goed mogelijk blijvend te laten aansluiten bij de (veranderende) behoefte van reizigers. De Groeiagenda 2030 van regio Drechtsteden staat daarbij centraal.

Het huidige Personenvervoer over Water kent weliswaar een hoge klanttevredenheid (in 2018 zelfs de hoogste van Nederland), maar de reizigersaantallen stagneren al jaren. De waargenomen succesfactoren, maar ook de tekortkomingen, van het huidige systeem liggen aan de basis van de in het Beleidskader gemaakte keuzen, welke een andere insteek vergen voor het nieuwe contract. Een beroep wordt in de aanbesteding gedaan op de ontwikkelkracht en creativiteit van de inschrijvers. Dit vertaalt zich in een Programma van Eisen dat niet door middel van het voorschrijven van de huidige dienstregeling volledig is “dichtgetimmerd”, maar waarin de ruimte wordt gelaten met de beste oplossingen te komen. Essentieel is daarbij de vaartuigkeuze: slechts een deel van de huidige vloot gaat mee over naar het volgende contract.

Het bovenop de gestelde minimumeisen in de aanbesteding verplicht stellen van alle wensen van de gemeenten zou aanzienlijke aanvullende financiële bijdragen vergen vanuit de regio.

Type besluit: GS-vergadering