Boardletter 2019

Datum besluit: 12 november 2019


Gedeputeerde Staten hebben de inhoudelijke reactie op de boardletter 2019 ten behoeve van Provinciale Staten vastgesteld. Hierin geven zij aan op welke wijze zij omgaan met de aanbevelingen die Deloitte heeft gemaakt naar aanleiding van de uitgevoerde interim-controle. Deze interim-controle is een voorbereiding op de controle van de provinciale jaarrekening 2019. Belangrijkste conclusie van deze interim-controle is dat door de accountant geen significante leemtes zijn geconstateerd in de beheersing van de organisatie. Wel vraagt hij aandacht voor thema’s zoals het beleid rondom reserves en de relevante risico's binnen de provinciale organisatie. Daarnaast wijst de accountant op een aantal aandachtspunten voor de jaarrekening 2019 (onder andere de controle op de rechtmatigheid van de inkopen inzake de Europese aanbestedingswet) als op de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording bij de provincie. Alle bestuurlijk relevante onderwerpen, inclusief bijbehorende aanbevelingen, worden door de accountant, door middel van de boardletter 2019, gerapporteerd aan Provinciale Staten. Deze wordt, samen met de inhoudelijke reactie van Gedeputeerde Staten, in aanwezigheid van de accountant, besproken in de Commissie Onderzoek van de Rekening.

Type besluit: GS-vergadering