Komen tot gezamenlijke, integrale toekomstbeelden voor de Vlietzone, n.a.v. motie 870 en amendement 659

Datum besluit: 12 november 2019De Vlietzone, het gebied langs de Vliet, is nog een relatief open en groen gebied in een verder veelal stedelijke omgeving. Ondertussen neemt de druk op de ruimte binnen de steden toe, want er moet voldoende ruimte blijven voor kantoren, winkels en bedrijven, maar natuurlijk ook voor water, biodiversiteit, erfgoed en groen. Als oplossing voor deze ruimtelijke opgaven wordt ook naar de Vlietzone gekeken. Een eenduidig beeld over hoe de toekomst van dit gebied er uit moet zien ontbreekt echter.

Met het startdocument 'Komen tot gezamenlijke, integrale toekomstbeelden voor de Vlietzone' dat Gedeputeerde Staten heeft vastgesteld, wordt het proces gestart om te komen tot integrale toekomstbeelden voor dit gebied. De provincie pakt in dit proces de rol van de ‘samenwerkende provincie’ op. Hierbij ligt de focus op het samen, via co-creatie, met de gebiedspartijen komen tot een toekomstbeeld voor het gebied.

Met dit startdocument wordt gevolg gegeven aan motie 870 en amendement 659 welke tijdens de Statenvergadering van 20 februari 2019 op het Omgevingsbeleid zijn ingediend.

Type besluit: GS-vergadering