Beantwoording schriftelijke vragen 3568 VVD, CU&SGP over Houd het Volkerak-Zoommeer zoet

Datum besluit: 19 november 2019


Vragenstellers vragen aandacht voor een brief van “het Actiecomité Volkerak-Zoommeer zoet”, dat tegenstander is van het zout maken van dit rijkswater door het rijk. Vragenstellers vragen van GS onder andere om inzet gericht op heroverweging of beëindiging van de betreffende plannen van het rijk. Het Volkerak-Zoommeer maakt onderdeel uit van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). De ministers hebben op 8 november een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin wordt aangegeven dat er vanuit de PAGW tot 2032 geen geld wordt vrijgemaakt voor het zout maken van het Volkerak-Zoommeer. Als redenen worden genoemd dat er verdeeldheid is over het toekomstperspectief van een zout Volkerak-Zoommeer en de noodzaak om eerst de alternatieve zoetwatervoorziening te realiseren.

Type besluit: GS-vergadering