Beantwoording Statenvragen 3569 PVV Windturbine lekt schadelijk gas

Datum besluit: 26 november 2019De PVV-fractie heeft vragen gesteld over het broeikasgas SF6 (zwavelhexafluoride) dat onder andere gebruikt wordt in windturbines en de gevolgen van broeikasgas op de leefomgeving. Gedeputeerde Staten antwoorden dat windturbines moeten voldoen aan strenge kwaliteitscriteria. Door fossiele brandstoffen bij de opwek van elektriciteit te vervangen door schone vormen zoals windenergie, verbetert de luchtkwaliteit voor alle inwoners van Zuid-Holland en daalt de CO2–uitstoot, aldus het college.

Type besluit: GS-vergadering