Reactieve aanwijzing Zonneveld Leeuwenhorsterhoek te Noordwijkerhout, gemeente Noordwijk

Datum besluit: 26 november 2019


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een reactieve aanwijzing gegeven ten aanzien van de omgevingsvergunning voor het zonnepark Leeuwenhorsterhoek in de gemeente Noordwijk. Het project betreft het plaatsen van zonnepanelen op een open gebied van plm. 2,3 ha. met een agrarische bestemming, gelegen langs de N206. Het plan voldoet niet aan de mogelijkheden die het provinciale Omgevingsbeleid biedt voor het plaatsen van zonnepanelen buiten bestaand stads- en dorpsgebied. Er is bijvoorbeeld geen sprake van dubbel grondgebruik en het project valt ook niet te beschouwen als een experiment met een innovatief karakter. De graslanden waarop de zonnevelden worden geprojecteerd maken deel uit van de landgoederenzone en liggen naast het landgoed Klein Leeuwenhorst. De landgoederenzone heeft een hoge cultuurhistorische, natuurlijke en recreatieve waarde. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat gebruik van het plangebied voor zonnepanelen een aantasting is van de landschappelijke (kamer)structuur van het gebied en zich (als vreemd en niet-gebiedseigen onderdeel) niet verdraagt met het groene én het cultuurhistorische karakter van het landgoederengebied. Het plan voldoet daarom ook niet aan de bepalingen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit zoals opgenomen in artikel 6.9 van de Omgevingsverordening.

Type besluit: GS-vergadering