Gebiedsperspectief Kinderdijk en Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk

Datum besluit: 5 november 2019


Onder leiding van de stuurgroep Kinderdijk is een Gebiedsperspectief Kinderdijk ontwikkeld. In deze stuurgroep werken de Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk (SWEK), gemeenten Alblasserdam en Molenlanden, het Waterschap Rivierenland, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de provincie Zuid-Holland samen.

De ambitie van de stuurgroep is de ontwikkeling van het werelderfgoed en het toenemende toerisme samen te laten gaan met het verbeteren van de leefbaarheid, het behouden van de beleving, rust en ruimte en het versterken van de natuur. De ambities en de noodzakelijke maatregelen strekken zich uit over het direct omliggende gebied tot ver daarbuiten en bestrijken verschillende aandachtsgebieden (RO, waterveiligheid, natuur, toerisme, economie, vervoer). Ruimtelijke ingrepen, waterstaatkundige maatregelen en toenemend toerisme vergen een nieuwe blik op de ontwikkeling van het werelderfgoed en omgeving.

Gedeputeerde Staten bieden ter kennisneming aan Provinciale Staten (PS) de definitieve versie van het rapport aan, vergezeld door het Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk, dat de stuurgroep Kinderdijk op basis van het gebiedsperspectief heeft opgesteld. Behalve aan PS worden deze stukken ook aangeboden aan de raden van beide gemeenten en het bestuur van het Waterschap.

Type besluit: GS-vergadering