Beantwoording statenvragen 3547 PvdD - Stalbrand Streefkerk

Datum besluit: 1 oktober 2019


Bij een grote brand in het Zuid-Hollandse dorp Streefkerk zijn op donderdag 22 augustus 2019 bijna 1500 varkens omgekomen. Door de Partij voor de Dieren zijn vragen gesteld over dit voorval en de (brand)veiligheid van stallen in het algemeen. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente Molenlanden is vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) het bevoegd gezag bij de veehouderij in Streefkerk en verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving. Gedeputeerde Staten hebben vanuit de Wabo geen formele betrokkenheid.

Op basis van het Actieplan Stalbranden 2018-2022 en zoals aangegeven in de recente voortgangsbrief dierenwelzijn landbouwhuisdieren van minister Schouten wordt er landelijk gezocht naar maatregelen om de (brand)veiligheid in stallen te verbeteren. Via het Interprovinciaal Overleg (IPO) wordt onder andere vanuit Zuid-Holland het onderwerp aangekaart, om de urgentie voor het treffen van maatregelen om incidenten te voorkomen extra bij de minister onder de aandacht te brengen.

Type besluit: GS-vergadering