Toestemming aanpassing statuten Zuid-Hollands Landschap

Datum besluit: 1 oktober 2019


De stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) wil de besturing van het ZHL veranderen in een Raad van Toezicht Model. Hiervoor is een statutenwijziging nodig. In de huidige statuten staat dat het College van Gedeputeerde staten van Zuid-Holland en de Minister belast met de zorg voor het natuurbehoud (op dit moment de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) moeten instemmen met de wijziging. Naast de wijziging van het besturingsmodel zijn ook de artikelen met betrekking tot gesubsidieerde grond gewijzigd.  Hiermee wordt aangesloten met het vastgestelde Handelingskader gesubsidieerde gronden. Met dit besluit wordt ingestemd met deze wijzigingen.

Type besluit: GS-vergadering