Beantwoording Statenvragen 3536 PvdD - Wederom massale bomenkap Vlietland

Datum besluit: 15 oktober 2019


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Schriftelijke Statenvragen 3536 van de PvdD over de bomenkap in Vlietland vastgesteld. De statenvragen zijn gesteld naar aanleiding van een bericht in de pers over de voorgenomen kapplannen in recreatiegebied Vlietland. GS onderschrijven het belang van het treffen van maatregelen in de bospercelen van Vlietland door Staatsbosbeheer als beheerder van het gebied om de veiligheid te waarborgen. De reacties van verschillende gebiedspartijen op de van de zomer gepresenteerde kapplannen, hebben ertoe geleid dat deze worden aangepast. Samen met Staatsbosbeheer en de gebiedspartijen wordt afgewogen welke maatregelen op korte termijn moeten worden getroffen, zoals het kappen, snoeien of kronen van de boomtoppen. Daarbij wordt in het geval van bomenkap gesproken over herplant-mogelijkheden om het bos sterker en gezonder te maken. Staatsbosbeheer zal in opdracht van de provincie de benodigde maatregelen uitvoeren.

Type besluit: GS-vergadering