Behandelvoorstel Regionale Energiestrategieën

Datum besluit: 15 oktober 2019


De afgelopen jaren heeft de provincie intensief samengewerkt met de regionale partners aan de energietransitie in de regio's van Zuid-Holland. Inmiddels ligt er een concept Klimaatakkoord, waarin regionale energiestrategieën zijn opgenomen om invulling te geven aan de ambities van het Klimaatakkoord.  Gedeputeerde Staten hebben hun beoogde inzet voor deze regionale energiestrategieën - gebaseerd op het coalitieakkoord - gedeeld met de bestuurlijke trekkers van de zeven regionale energiestrategieën in Zuid-Holland. Schone energie voor iedereen is een van de pijlers van het coalitieakkoord. Het gaat op hoofdlijnen om inzet op besparen op de elektriciteits- en warmtevraag. Het zoveel mogelijk toepassen van beschikbare duurzame restwarmte, aardwarmte en aquathermie. Zuid-Holland heeft die mogelijkheden en die moeten we ook benutten. Het zoveel mogelijk opwekken van elektriciteit met zon-PV op daken, gevels, bedrijventerreinen en bedrijfspanden. Gezien de grote bebouwingsdichtheid in onze provincie ligt ook daar een grote kans.

Type besluit: GS-vergadering