Beantwoording Statenvragen 3554 Partij voor de Dieren met betrekking tot balans tussen ecologie en economie

Datum besluit: 29 oktober 2019


Afgelopen juni heeft een internationale bijeenkomst van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) in Rotterdam plaatsgevonden. Veel landen waren aanwezig waarbij de achteruitgang van de biodiversiteit centraal stond en de centrale conclusie is getrokken dat grote stappen in internationaal verband noodzakelijk zijn. Bij het zoeken naar oplossingen komt al snel de spanning tussen ecologie en economie in beeld. De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over deze spanning. De beantwoording van deze vragen is aan GS voor besluitvorming voorgelegd. In het antwoord geven Gedeputeerde Staten aan dat dit spanningsveld met name in een drukke provincie als Zuid-Holland speelt. Op verschillende fronten speelt het provinciaal bestuur nu al in op het oplossen van het spanningsveld. Maar ook in de komende collegeprogramma wordt een aantal besluiten genomen die hier aan bijdragen. Genoemd wordt de actualisering van de Uitvoeringsagenda Groenblauwe Leefomgeving en een nieuwe visie Strategie Bedrijventerreinen.

Type besluit: GS-vergadering