POP-3 wijziging Uitvoeringsregeling, wijziging openstellingsbesluiten en LEADER

Datum besluit: 29 oktober 2019De provincie Zuid-Holland stelt € 340.000,- extra beschikbaar voor POP-3 subsidies voor samenwerkingsprojecten voor het testen en ontwikkelen van duurzame innovaties in de grondgebonden landbouw. Ook stelt de provincie Zuid-Holland, samen met de Hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en de Stichtse Rijnlanden, € 14.000.000,- aan POP-3 subsidie beschikbaar voor investeringen in het watersysteem om de waterkwaliteit te verbeteren. POP-3 is een onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De provincie Zuid-Holland en Europa investeren in het platteland.

Type besluit: GS-vergadering