Beantwoording Statenvragen 3545 CDA - PAS Problematiek

Datum besluit: 8 oktober 2019


Op 7 november 2018 is het arrest gepubliceerd van het Europese Hof van Justitie ten aanzien van de Programmatische Aanpak Stikstof, ook wel bekend als het PAS. Dit programma en bijbehorende wetgeving is lange tijd leidend geweest voor de beoordeling van stikstofdepositie bij (ruimtelijke plannen). Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het PAS met grote gevolgen voor Provincie Zuid-Holland. Uit de uitspraak blijkt dat het PAS niet langer als basis voor toestemmingsverlening mag worden gebruikt. Ook de vrijstelling voor activiteiten onder grenswaarde (meldingen) en voor bemesten en beweiden zijn niet langer geldig. Hierdoor kunnen nieuwe projecten die stikstof uitstoten in o.a. industrie, infrastructuur, woningbouw en de agrarische sector momenteel geen doorgang vinden. Mogelijk lopen ook bedrijven met bestaande vergunningen of recent aangevraagde revisievergunningen nu risico, ook als deze in de bestaande vergunning en/of bedrijfsvoering geen of zeer weinig stikstof-depositie hebben.

Type besluit: GS-vergadering