Beantwoording Statenvragen 3546 FvD - Gevolgen beëindigen Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de Europese Unie

Datum besluit: 8 oktober 2019Op 7 november 2018 is het arrest gepubliceerd van het Europese Hof van Justitie ten aanzien van de Programmatische Aanpak Stikstof, ook wel bekend als het PAS. Dit programma en bijbehorende wetgeving is lange tijd leidend geweest voor de beoordeling van stikstofdepositie bij (ruimtelijke plannen). Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het PAS met grote gevolgen voor Provincie Zuid-Holland. Uit de uitspraak blijkt dat het PAS niet langer als basis voor toestemmingsverlening mag worden gebruikt. Ook de vrijstelling voor activiteiten onder grenswaarde (meldingen) en voor bemesten en beweiden zijn niet langer geldig. Gezamenlijk met de betrokken ministeries en andere provincies wordt hard gewerkt aan mogelijkheden voor een oplossing.

Type besluit: GS-vergadering