GS brief aan PS betreffende voortgang Tuinbouwakkoord en nationale Tuinbouwagenda 2019-2030

Datum besluit: 8 oktober 2019


De provincie Zuid-Holland zet zich actief in voor de tuinbouwsector. Wij willen dat de sterke positie van de Greenports op het gebied van veredeling, productie, logistiek en handel in de wereld gehandhaafd blijft. Wij dragen hiertoe bij aan modernisering, herstructurering, innovatie en verduurzaming met inachtneming van de ruimtelijke kwaliteit. Deze opgaven pakken wij in samenhang met andere opgaven in het gebied (energie, vervoer) op. De vernieuwing van de sector vraagt om samenwerking tussen uiteenlopende partijen, wij faciliteren het proces van netwerkvorming en samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen. Daarom werkt de provincie Zuid-Holland samen met de andere partners van Greenports Nederland en Greenport Holland, waaronder het ministerie van LNV, aan de uitwerking en uitvoering van de nationale Tuinbouwagenda 2019-2030.

Type besluit: GS-vergadering