Overeenkomst Doelen overig water

Datum besluit: 8 oktober 2019


Een goede waterkwaliteit in ons watersysteem is van belang voor vele gebruiksfuncties en voor de leefomstandigheden van planten en dieren. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geeft voorschriften over de waterkwaliteit voor onder meer ecologische doelen. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten een overeenkomst aan te gaan over de ecologische doelen voor overige wateren. Dit zijn kleinere wateren die niet zijn ingedeeld als waterlichaam volgens de KRW. De zorgplicht van de KRW is hier ook op van toepassing. De overeenkomst zal worden aangegaan met de in Zuid-Holland gelegen waterschappen, die de doelen gaan bepalen. Omdat enkele waterschappen ook in Noord-Holland liggen, is deze provincie ook deelnemer aan de overeenkomst.

Type besluit: GS-vergadering