Vaststelling openstellingsbesluit 2020 voor de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013

Datum besluit: 8 oktober 2019


In het Natuurpact hebben de provincies afgesproken de bestaande natuur binnen het NNN en het agrarisch natuurbeheer middels de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer te financieren. Daarnaast is afgesproken dat er een robuuste EHS (NNN) zal worden gerealiseerd. Hiertoe is de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap een van de instrumenten. Uit deze afspraak vloeit voort dat Gedeputeerde Staten jaarlijks een openstellingsbesluit vaststellen en Provinciale Staten hiertoe hoofdsubsidieplafonds vaststellen. Voor 2020 wordt er een aanzienlijk bedrag opengesteld voor natuurbeheer, namelijk 26,5 mln. euro. Het overgrote deel hiervan is nodig voor de continuering van de beheersubsidie van Staatsbosbeheer voor de komende zes jaar. Daarnaast is er nog voor 1 mln. ruimte voor de uitbreiding van het agrarisch natuurbeheer met het oog op de uitvoering van het Actieplan Boerenlandvogels. Hiermee kunnen investeringen ten behoeve van onder andere de patrijs en de grutto met beheersubsidie worden onderhouden. Voor de realisatie van nieuwe natuur en eventuele kwaliteitsimpulsen van bestaande natuur wordt ruim 11 mln. beschikbaar gesteld. Bij de behandeling van de begroting 2020 zullen de hoofdsubsidieplafonds aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

Type besluit: GS-vergadering