Beantwoording statenvragen 3534 PvdD - honderden dode varkens door uitval ventilatiesysteem Middelharnis

Datum besluit: 17 september 2019


In de nacht van 23 op 24 juli 2019 is in een varkensstal van een veeteeltbedrijf in Middelharnis een storing ontstaan in het ventilatiesysteem. Door de hoge buitentemperatuur kon de temperatuur in de stal hoog oplopen, waardoor een deel van de dieren overleed. Door de Partij voor de Dieren zijn vragen gesteld over dit voorval. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor het toezicht op dierenwelzijn en heeft vanuit die hoedanigheid eveneens een onderzoek ingesteld. Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn Gedeputeerde Staten (GS) bevoegd gezag bij deze inrichting. Namens GS houdt de DCMR milieudienst Rijnmond toezicht op naleving van de omgevingsvergunning (bouw en milieu). De veehouder is opgedragen om onderzoek te doen naar de oorzaak van het incident en aan GS te rapporteren over de nadelige gevolgen die mogelijk zijn ontstaan voor het milieu en de maatregelen om herhaling te voorkomen. Uit het onderzoek is duidelijk dat het incident niet heeft geleid tot nadelige gevolgen voor het milieu. Op grond van de Wabo en Wet milieubeheer zijn er geen overtredingen geconstateerd.

Type besluit: GS-vergadering