Beantwoording Statenvragen 3521 PvdD Bemesting en chemische onkruidbestrijding NNN gebied

Datum besluit: 17 september 2019


Statenlid Van Viegen van de Partij voor de Dieren heeft diverse vragen gesteld over het beheer van een perceel grasland nabij Hoek van Holland en over controles op de naleving van de regelgeving vanuit het Natuur Netwerk Nederland en Natura2000. In de beantwoording van deze vragen geven Gedeputeerde Staten tekst en uitleg bij dit onderwerp. Regels vanuit het Natuur Netwerk Nederland hebben geen betrekking op het beheer maar zijn gericht op de ruimtelijke ordening. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdt op basis van een handhavingsplan toezicht op de naleving van de regels met betrekking tot Natura2000-gebieden.

Type besluit: GS-vergadering