Beantwoording Statenvragen 3537 PvdD Emissie giftige stof PFIB door Chemours

Datum besluit: 17 september 2019


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van de Statenvragen 3537 van de Partij voor de Dieren over 'Emissie giftige stof PFIB door Chemours'. In de beantwoording wordt ingegaan op de relevante feiten en omstandigheden van het betreffende voorval waarbij een thermal converter tijdelijk is uitgevallen door een storing. Verder wordt een toelichting gegeven op het juridisch kader voor de vergunningverlening van emissies van zeer zorgwekkende stoffen zoals perfluorisobuteen (PFIB).

Type besluit: GS-vergadering