Beantwoording Statenvragen 3527 D66 - Extra oeververbinding Vliet

Datum besluit: 24 september 2019


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Schriftelijke Statenvragen 3527 van D66, over de eventuele extra oeververbinding over de Vliet in de gemeente Leidschendam-Voorburg, vastgesteld. Provinciale Staten hebben GS gevraagd of hier al contact over is geweest met de gemeente. Er is meerdere keren op ambtelijk niveau met de gemeente over gesproken. In de ambtelijke overleggen hebben wij van de gemeente vernomen dat zij verschillende mogelijkheden onderzoekt om het centrum van Leidschendam te ontlasten. Eén daarvan zal een (extra) oeververbinding over de Vliet zijn. Dit dient door de gemeente nog nader te worden uitgewerkt, waarbij de provincie de nodige informatie en indien gewenst ook haar expertise op dit gebied beschikbaar heeft gesteld. Op basis van de nadere uitwerking kan een definitief bestuurlijk standpunt worden ingenomen over de eventuele mogelijkheid van een extra oeververbinding.

Type besluit: GS-vergadering