BOB Stichting Langs de Gouwe - Mer beoordelingsbesluit Oeververvanging Gouwe Werkvak 8

Datum besluit: 14 april 2020Op 10 december 2019 hebben Gedeputeerde Staten besloten dat voor de voorbereiding van de projectplannen als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet voor de werkvakken 6 tot en met 10 van het project ‘Oeververvanging Gouwe fase 2’ geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt. Tegen dit besluit is bezwaar ingediend door de Stichting Langs de Gouwe e.a. Conform het advies van de bezwarencommissie van de provincie Zuid-Holland verklaren Gedeputeerde Staten dit bezwaar niet-ontvankelijk omdat het mer-beoordelingsbesluit een voorbereidingsbesluit is. Tegen dit besluit staat op grond van artikel 6:3 Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en beroep open. Tegen het besluit tot vaststelling van het voornoemde projectplan zelf staat wel beroep open. Dan kan ook geageerd worden tegen het mer-beoordelingsbesluit.

Type besluit: GS-vergadering