GS-besluit Beweiden

Datum besluit: 14 april 2020De minister van LNV streeft er naar om beweiden niet vergunningplichtig te maken. Dit sluit aan bij het Advies “Beweiden en bemesten in 2020” van de commissie Remkes. De provincies sluiten zich daarbij aan. Om in dit traject zoveel mogelijk risico's uit te sluiten is een werkwijze opgesteld waarin beschreven staat hoe met beweiden om moet worden gegaan binnen vergunningverlening (op basis van de Wet natuurbescherming). Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben op 14 april ingestemd met deze werkwijze.

Type besluit: GS-vergadering