Beleidsmatige aanpassing verhogen aantal woningen locatie Valkenburg

Datum besluit: 21 april 2020


Gedeputeerde Staten zijn op 5 maart 2020 de ‘Bestuurlijke afspraak Voortgang locatie Valkenburg’ aangegaan met de colleges van Katwijk en Wassenaar en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de Bestuurlijke afspraak Voortgang locatie Valkenburg is opgenomen dat het aantal woningen op deze locatie wordt opgehoogd van 5.000 naar 5.600 woningen. Als voorwaarde hiervoor moet het voorstel over het toevoegen van deze extra 600 woningen vóór 5 juni 2020 voor een beleidsmatig akkoord aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. De besluitvorming over de herziening van het Omgevingsbeleid vindt echter niet plaats vóór 5 juni. Om deze reden is aan Provinciale Staten gevraagd om, vooruitlopend op de besluitvorming aangaande de herziening van het Omgevingsbeleid, in te stemmen met het ophogen van het woningbouwprogramma als verwoord in de ‘Bestuurlijke afspraak Voortgang locatie Valkenburg’ d.d. 5 maart 2020.

Type besluit: GS-vergadering