Openstellingsbesluit Soortenbeleid voor Uitvoering Actieplan Boerenlandvogels

Datum besluit: 21 april 2020


Op 21 april 2020 hebben Gedeputeerde Staten het Openstellingsbesluit projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs 2020 vastgesteld. Hiermee kan er een belangrijke stap worden gezet met de uitvoering van het Zuid-Hollandse Actieplan Boerenlandvogels. Aandacht voor boerenlandvogels is belangrijk. Kenmerkende soorten weidevogels zoals de grutto staan namelijk erg onder druk. Ook de aantallen van soorten die leven op akkers, zoals de patrijs, nemen al vele jaren af. In het Actieplan Boerenlandvogels staan maatregelen beschreven om de achteruitgang van de weide, akker- en bollenvogels een halt toe te brengen. Gedeputeerde Staten maken nu ruim anderhalf miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van inrichtingsmaatregelen. Inrichtingsmaatregelen die voor subsidie in aanmerking komen hebben vaak betrekking op het waterpeil. Op boerenland is steeds meer draagvlak voor het plasdras zetten van percelen. En in een aantal reservaten is behoefte om het waterpeil beter te kunnen regelen voor weidevogels. Verder kan de subsidie gebruikt worden voor de inrichting van kruidenrijk grasland, net als het verwijderen van houtopstanden.

Type besluit: GS-vergadering