Voorstel tot vaststelling wijziging omgevingsvisie inzake tramtracé Ridderkerk

Datum besluit: 7 april 2020


De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH) heeft Gedeputeerde Staten verzocht om de ruimtelijke reservering van het tramtracé in de gemeente Ridderkerk (de Ridderkerklijn) te laten vervallen in de provinciale omgevingsvisie. De MRDH is de vervoersautoriteit voor deze gemeente. Met het oog op eventuele toekomstige ontwikkelingen hebben Gedeputeerde Staten voorgesteld om het stuk op de Rotterdamseweg (kruising Populierenlaan en Randweg te Ridderkerk) tot aan Park+Ride Beverwaard te Rotterdam ruimtelijk te reserveren. De betreffende ruimtelijke reservering is opgenomen in het programma Mobiliteit en het programma Ruimte. Beide aangepaste programma’s hebben van 24 januari tot en met 6 maart 2020 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzagelegging is er één zienswijze ingediend door de MRDH. Deze zienswijze geeft voor Gedeputeerde Staten geen aanleiding tot verdere aanpassing van het programma Mobiliteit of het programma Ruimte. De wijziging van de omgevingsvisie is ter besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten.

Type besluit: GS-vergadering