Beantwoording Statenvragen 3686 FVD Gevolgen arrest Europese Hof van Justitie

Datum besluit: 1 december 2020


Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op vraag 3686 inzake gevolgen arrest Europese Hof van Justitie inzake de subsidieregeling particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (PNB-regeling) vastgesteld. Gevreesd werd dat subsidies aan natuurorganisaties moesten worden terugbetaald, uit het arrest blijkt daarentegen dat dit niet het geval is.

Type besluit: GS-vergadering