Brief aan PS met brief van minister van BZK over de voortgang Omgevingswet

Datum besluit: 1 december 2020


Gedeputeerde Staten hebben de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer over de voortgang Omgevingswet aan Provinciale Staten aangeboden. Gedeputeerde Staten benadrukken het belang van een goed werkend digitaal stelsel voor de inwerkingtreding van de wet en het feit dat de decentrale overheden er financieel niet op achteruit mogen gaan bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022.

Type besluit: GS-vergadering