Reactie op het Woningbouwprogramma van de Woningmarktregio Haaglanden

Datum besluit: 1 december 2020


In het provinciale Omgevingsbeleid (in werking sinds 1 april 2019) is opgenomen dat gemeenten samen met de provincie zorg dragen voor een realistisch en actueel kwalitatief en kwantitatief onderbouwd regionaal woningbouwprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Normaliter dienen de woningmarktregio’s rondom 1 december hun vernieuwde woningbouwprogramma in. De regio Haaglanden heeft het vervroegd ingediend vanwege het proces van de nieuwe woningmarktafspraken. Met deze afspraken zal de regio bestuurlijke afspraken maken over voldoende sociale woningen die beter gespreid zijn over de regio naar Rotterdams voorbeeld. Ten gunste van dit proces heeft de regio de provincie verzocht om in eerder stadium dan gebruikelijk onze reactie op het woningbouwprogramma te ontvangen. Wij hebben hier positief op gereageerd en middels deze brief geven wij gestalte aan deze toezegging.

Type besluit: GS-vergadering